Ajudes a la rehabilitació, reforma i actuacions urbanes de 2023

OBJECTIU DE L'AJUDA
Impulsar la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, dins de l’Instrument Europeu de Recuperació Next Generation EU.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Termini: Des del 6 de juny al 2 d’octubre de 2023.

Convoca: Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Més informació:

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/fons-europeus-per-a-la-rehabilitaci%C3%B3-d-habitatges-2023

https://renoveu.com/

PROGRAMA 3. AJUDA A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI.
Actuacions:
Ajudes Edifici – Codi AFE-EDIF: Es consideren actuacions subvencionables les de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial per a habitatge sempre que es complisquen les següents condicions:
● S’obtinga una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable.
● S’obtinga una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici.
Els beneficiaris seran les persones, físiques o jurídiques (naturalesa privada o pública), i que siguen propietàries o usufructuàries de:
● Habitatges unifamiliars aïllats.
● Habitatges unifamiliars adossats o en filera.
● Habitatges unifamiliars entre mitgeres en les quals no existisca divisió horitzontal.
● Edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, així com dels seus habitatges.
A més també seran beneficiaris les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris, les societats cooperatives d’habitatges i finalment les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acrediten aquesta condició.
Ajuda complementària personal per vulnerabilitat (AFE-EDIF-COMP-01): La quantia màxima de l’ajuda de rehabilitació d’edifici (codi: AFE-EDIF), podrà incrementar-se amb l’ajuda complementària personal per motius de vulnerabilitat quan s’identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb els següents elements:
● Ha d’existir una situació de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència dels habitatges inclosos en l’edifici objecte de rehabilitació d’acord.
● La unitat de convivència en situació de vulnerabilitat ha de ser propietària o usufructuària d’aquest habitatge.
● L’ajuda es concedirà de manera exclusiva per a la unitat de convivència de l’habitatge afectada.
Ajuda complementària per a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d’amiant (codi: AFE-EDIF-COMP-02): La quantia màxima de l’AFE-EDIF podrà incrementar-se amb la quantia definida per a l’ajuda a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d’amiant.
Ajuda complementària de la Generalitat per motius de vulnerabilitat (codi: AFE-EDIF-COMP-03): En aquells supòsits en què existisquen edificis ocupats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat, es podrà concedir una ajuda complementària a l’ajuda de rehabilitació d’edifici, que podrà aconseguir fins al 10% de la inversió realitzada.

PROGRAMA 4. AJUDA A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES.
Actuacions:
Ajudes d’eficiència energètica d’habitatge (codi AFE-VIV): Es consideren criteris de les actuacions subvencionables:
● Bé una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys el 7%.
● Bé una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
Els beneficiaris d’aquest programa seran les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, bé siguen persones físiques o bé tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
Ajudes d’envolupant tèrmica (codi AFE-EVT): En les ajudes a la modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per a adequar les seues característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire es consideraran subvencionables les actuacions que complisquen amb tots i cadascun dels següents criteris:
● L’actuació ha de consistir en una modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica.
● La finalitat de l’actuació ha de ser per a adequar les seues característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire quan siga procedent.

PROGRAMA 5. AJUDA A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ.
Actuacions:
Ajudes a l’elaboració de projectes tècnics (codi AFE-PYT): L’ajuda està destinada a l’elaboració de projectes tècnics de rehabilitació d’edificis en els quals l’actuació proposada acredite els requisits de millora de l’eficiència energètica establits en aquesta resolució per a les ajudes a la rehabilitació d’edifici. Només serà subvencionable els projectes a edificis plurifamiliars.
Els beneficiaris seran:
● Els propietaris o usufructuaris d’habitatges en edificis existents de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, bé siguen persones físiques o bé tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
● També seran beneficiaris les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris, les societats cooperatives d’habitatges i finalment les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acrediten aquesta condició.
Ajudes a la implantació del llibre d’edifici existent (codi AFE-LDE): En el cas que se sol·liciten Ajudes per a la implantació i generalització del llibre d’edifici existent per a la rehabilitació (codi: AFE-LDE), s’exigirà que la redacció del Llibre d’edifici existent que continga, de manera detallada, els següents aspectes:
Bloc I:
● Característiques constructives de l’edifici, el seu estat de conservació i manteniment i les deficiències constructives funcionals, de seguretat i d’habitabilitat observades.
● El comportament energètic de l’edifici, mitjançant el certificat d’eficiència energètica, signat pel tècnic competent.
● Les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seues instal·lacions.
Bloc II:
● El diagnòstic del potencial de millora de les prestacions de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE.
● Un Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeta aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció, en el seu cas, per fases, prioritzada i valorada econòmicament. El pla d’actuacions haurà d’incloure específicament mesures o conjunts de mesures que permeta aconseguir un estalvi en consum d’energia primària no renovable superior al 30%, indicant estalvi estimat en cada cas.

CONDICIONS PARTICULARS
1.- IMPORT
Import total de la convocatòria: 62.363.567,00 €.
Tipus de finançament: Subvenció a fons perdut.
Descripció del finançament: Les quanties seran variables per a cada programa d’actuació sent les següents:

PROGRAMA 3. AJUDA A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI:
Ajudes Edifici – Codi AFE-EDIF:
En funció de l’estalvi en consum d’energia primària no renovable aconseguit mitjançant l’actuació, el percentatge de l’ajuda a concedir, així com la quantia màxima de l’ajuda per habitatge són les següents:

Ajuda complementària personal per vulnerabilitat (AFE-EDIF-COMP-01)
La quantia d’una ajuda personal AFE-EDIF-COMP-01, podrà aconseguir fins al 100%, com a màxim, del cost de l’actuació imputable a aquest habitatge, no superant les quanties indicades en el quadre següent:

Ajuda complementària per a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels
residus d’amiant (codi: AFE-EDIF-COMP-02).
La quantia a percebre serà com a màxim el superior dels següents valors:
● 1.000 euros per habitatge.
● 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.
La metodologia per al càlcul de l’ajuda per amiant, serà la que s’exposa en els següents passos:
Comparació inicial de valors per a realitzar el càlcul de l’ajuda AFE-EDIF-COMP-02: es realitzarà la comparació dels següents valors:
● Nombre d’habitatges multiplicat per la quantitat de 1.000 euros per habitatge.
● Quantia màxima de 12.000 euros per edifici.
Càlcul de l’ajuda AFE-EDIF-COMP-02: es triarà el major dels dos valors establits en el punt anterior, sense que en cap cas es puga superar la quantitat econòmica efectivament gastada en les actuacions d’amiant.
Ajuda complementària de la Generalitat per motius de vulnerabilitat (codi: AFE-EDIF-COMP-03).
La quantitat màxima a rebre és de 2.000 euros per habitatge, sense sobrepassar en el conjunt de les ajudes rebudes el 100% del cost subvencionable de l’actuació. On almenys el 80% de les unitats de convivència empadronades tinguen uns ingressos inferiors a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i que almenys el 50% dels habitatges constituïsquen el domicili habitual i permanent dels seus ocupants.

PROGRAMA 4. AJUDA A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES.
Ajudes d’eficiència energètica d’habitatge (codi AFE-VIV).
Les ajudes per a la millora de l’eficiència energètica d’habitatge es calcularan respectant el següent:
● Serà del 40% del cost de l’actuació.
● Tindrà un límit de 3.000 €.
● Per a poder sol·licitar aquestes ajudes el cost de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge
Ajudes d’envolupant tèrmica (codi AFE-EVT).
Es podrà concedir una ajuda a la modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per a adequar les seues característiques als valors límit de transmitància
tèrmica i de permeabilitat a l’aire (codi: AFE-EVT), sempre que es complisquen els següents requisits:
● serà del 40% del cost de l’actuació.
● tindrà un límit de 3.000 €.
● Per a poder sol·licitar aquestes ajudes el cost de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

PROGRAMA 5. AJUDA A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ.
Ajudes a l’elaboració de projectes tècnics (Codi AFE-PYT).
Es podrà concedir una ajuda a l’elaboració de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis (codi: AFE-PYT), sempre que es complisquen els següents requisits:
a) La quantia màxima de la subvenció serà de:
● 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge en edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges.
● 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros en edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges.
Ajudes a la implantació del llibre d’edifici existent (CODI AFE-LDE).
La quantia màxima de la subvenció serà de:
● 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge en cas d’edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges.
● 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 euros en cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges.

2.- DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT I ACCÉS.
Elements a finançar:
Podrà formar part de la despesa subvencionable de l’actuació, segons corresponga en cada tipus d’ajuda:
● Despesa de les obres.
● La gestió inherent al desenvolupament de l’actuació i les despeses associades.
● Els honoraris dels professionals intervinents.
● La despesa de la redacció dels projectes, memòries, informes tècnics i certificats necessaris.
● Les despeses derivades de la tramitació administrativa.
● Altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguen degudament justificats.

No es consideren despeses subvencionables els corresponents a:
● Llicències.
● Taxes.
● Impostos o tributs.
● Despeses financeres i interessos deutors i les altres despeses financeres, excepte les bonificacions d’interessos
Seran subvencionables les obres a executar, o les ja executades, si la data de finalització hauria sigut posterior a l’11 d’abril de 2022. En qualsevol cas, totes les actuacions deuran finalitzar-se abans del 30 de juny de 2026.

3.- INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA CONVOCATÒRIA.
L’ajuda està subjecta al Règim de Minimis.
Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

30/06/2024

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.