Ajudes de ‘mentoring’ i suport a la internacionalització de les PIMES

OBJECTIU DE L'AJUDA
Facilitar a les PIMES l’accés a nous mercats i/o clients i millorar el valor afegit de les seues exportacions.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Convoca: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en el marc del PRTR.

Règim jurídic: Són ajudes d’estat. Subjectes al règim d’ajudes de minimis.

Objecte: Concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses que complisquen amb les condicions de la Línia de Certificació Internacional del “Programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització de les PIMES”.

Requisits dels beneficiaris: (Article 5 de la convocatòria).

 • Ser una PIME.
 • Estar inscrita al Cens IAE. Queden exceptuades: empreses que operen en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles (Annexe I del TFUE).

Empreses que operen en el sector primari: podran ser beneficiàries les que facen producte transformat sempre que estiguen d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora i l’ajuda es dedique específicament a dita tasca comercialitzadora.

 • Disposar de producte, servei o marca pròpia.
 • Tindre una facturació superior a 1 milió d’euros (últim exercici comptable tancat).
 • Ser empresa exportadora (certificació internacional de caràcter voluntari per a un mercat fora de la UE).
 • Complir la norma de minimis.

Caldrà acreditar-ho per mitjà de l’aportació de documentació (Article 5 de la convocatoria).

Pressupost i quantia de les ajudes:

Pressupost assignat: 9,1 milions d’euros.

Quantia: màxim de 20.000 euros com a ajuda econòmica, sobre un pressupost màxim elegible de 25.000 euros.

Les despeses seran prefinançades per les empreses beneficiàries, que assumiran, a més, el 20% de cofinançament d’aquestes.

Despeses subvencionables:

 • Despeses derivades del procés de certificació.
 • S’admetran despeses ja realitzades (amb posterioritat a 1 de gener de 2023).
 • Termini màxim per a l’execució de l’ajuda: 6 mesos.
 • Despeses, d’acord amb els preus de mercat.
 • Si superen les quanties de contracte menor: tres ofertes.

Presentació de sol·licituds: (Article 8 de la convocatòria)

 • A través del formulari habilitat en la Seu Electrònica: https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000004989
 • Sols s’admetrà una sol·licitud per empresa. (Si presenten diferents sol·licituds: es prendrà en consideració la registrada en primer lloc)
 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2023. (El termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost).

Procediment:

 • Concessió pel procediment de concurrència no competitiva.
 • Únic criteri de concessió: ordre de registre de la sol·licitud.
 • La resolució serà comunicada de manera individualitzada als beneficiaris.

Tramitació: Cal l’acceptació de l’ajuda concedida a través de la signatura en Seu Electrònica de la resolució favorable en el termini de 10 dies hàbils.

Justificació i pagament de l’ajuda:

 • Justificació: comprendrà la despesa total de l’activitat subvencionada (tot i que la quantia de la subvenció siga inferior).
 • Despeses subvencionables hauran de correspondre de manera indubtada a la certificació aprovada en el moment de la sol·licitud: Annexe 1 Tipologia i justificació i despeses elegibles.
 • Gestió de la justificació: a través de la plataforma electrònica de justificació d’ajudes. Enllaç: https://justifica.camaras.es/ayudas.
 • Termini màxim per a la justificació: 1 mes (des de finalització de l’execució).
 • Abonament: una vegada aprovades les despeses presentades, la Cámara de Comercio de España abonarà a l’empresa beneficiària el finançament europeu, per mitjà de transferència bancària.

Acumulació i compatibilitat:  Podran acumular-se amb altres per al mateix objecte referides a costos subvencionables diferents (deuran complir amb la norma de minimis).

Obligacions dels beneficiaris: (Article 14 de la convocatòria).

 • Mesures antifrau eficaces i proporcionades (Declaració de Conflicte d’Interés, DACI).
 • DNSH i condicions de l’etiquetatge climàtic i digital.
 • Cessió i tractament de dades (PRTR).
 • Informar de la percepció d’altres subvencions.

Informació i publicitat: (Article 16 de la convocatòria). https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Més informació i dubtes: https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000004989

Per e-mailmentoring@camara.es.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Pime (menys de 50 treballadors)

Import subvencionable:

20.000

Pressupost mínim:

20000 €

Termini de la l’ajuda:

30/09/2023

Entitat gestora:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.