Ajudes per a ampliar i diversificar l’oferta cultural al medi rural

OBJECTIU DE L'AJUDA
Reforçar i desenvolupar les capacitats del sector cultural per a aconseguir un teixit sòlid en els nuclis de poca població, incrementant l’activitat cultural en el territori com a motor de canvi, dinamització i transformació social, que aprofundisca els vincles individuals i socials amb el territori, oferint noves oportunitats.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

BENEFICIÀRIES:

 • Persones físiques o jurídiques
 • Entitats públiques (ajuntaments, agrupacions d’entitats locals).
 • Entitats privades, amb ànim i sense ànim de lucre.
 • Autònoms
 • Fundacions o organismes públics dependent de les entitats convocants o perceptores.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. Impulsar l’activitat, la creació, les pràctiques i els processos culturals (vinculació amb les comunitats, construcció de nous relats, diàleg amb present, patrimoni i tradició).
 2. Promoure la dinamització, modernització i innovació dels sectors i els agents: generació d’ocupació, professionalització, creació de xarxes, igualtat de gènere.
 3. Promoure la inclusió i estimular la participació ciutadana (estratègies d’igualtat de gènere i participació juvenil i col·laboració amb els centres educatius).
 4. Afavorir la diversitat cultural, diàleg i intercanvi rural-urbà.
 5. Impulsar la contribució de la cultura als Objectius de Desenvolupament Sostenible (sostenibilitat ambiental).

REQUISITS DELS PROJECTES:

 1. Les ajudes es destinaran a finançar projectes i activitats culturals que se celebren o desenvolupen al medi rural per al desenvolupament sostenible del medi rural, agregació de municipis o entitats locals menors: població inferior als 30.000 habitants i una densitat inferior a 100 habitants per km quadrat. Tractament prioritari als projectes que es facen en municipis o localitats de menys de 5.000 habitants i integrats en el medi rural.
 2. Es finançaran activitats i projectes que suposen una contribució rellevant a l’ecosistema cultural dels seus territoris, amb un import mínim de 31.250 €.
 3. En particular:
  • Esdeveniments o espectacles artístics o culturals, festivals, exposicions: cinema, arts audiovisuals, teatre, dansa, circ, música, arts visuals, literatura i paraula, arquitectura, disseny i artesania… multidisciplinàries i que relacionen cultura i arts amb la ciència i/o els sabers i la cultura tradicional valenciana.
  • Projectes que afavorisquen l’experimentació, la investigació i la innovació cultural amb concreció pràctica en el territori.
  • Patrimoni immaterial, en connexió amb la cultura i les pràctiques contemporànies.
  • Activitats d’educació, transferència i mediació artística i cultural, i l’ús de les noves tecnologies.
 4. Les entitats beneficiàries hauran de contribuir a l’objectiu d’autonomia estratègica i digital de la Unió Europea (adquisició d’equips, components, integracions de sistemes i programari…).
 5. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: Principi DNSH i etiquetatge climàtic i digital.
 6. Declaració no desenvolupar activitats excloses (Guia tècnica DNSH).

CRITERIS D’ATORGAMENT:

 1. Puntuació màxima de 100 punts. No es podrà concedir subvenció en cas de no obtindre un mínim de 50 punts.
 2. Nombre d’habitants. Màxim 10 punts (menys de 3.000 habitants).
 3. Activitat realitzada en diversos termes municipals. Màxim 3 punts (3 termes de menys de 5.000 habitants).
 4. Projecte interdisciplinari. Màxim 5 punts (més de 5 activitats).
 5. Relació amb Capital Cultural Valenciana i Circuit Cultural Valencià. Màxim 10 punts. (5 + 5).
 6. Aportació del sol·licitant al projecte. Màxim 5 punts (50%).
 7. Adequació pressupostària. Màxim 20 punts.
 8. Adequació assoliments de les finalitats i objectius. Màxim 20 punts.
 9. Qualitat tècnica i interés del projecte… Màxim 20 punts.
 10. Incorporació d’eines de mesurament i avaluació dels impactes. Màxim 7 punts.

DESPESES SUBVENCIONABLES: Article 16 de les Bases Reguladores.

 1. Les que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada. En el termini. Amb valor de mercat. Despesa realitzada: la que s’haja pagat efectivament amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
 2. La quantia concedida es podrà destinar a qualsevol de les despeses subvencionables, segons les necessitats del projecte i la distribució aprovada en la concessió de la subvenció. Seran despeses subvencionables els costos inherents al desenvolupament de la intervenció. Hauran d’acreditar-se amb l’aportació de factures i comprovants bancaris fins a l’import de la totalitat de la subvenció concedida.
 3. Despeses subvencionables les que es produïsquen entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2023. Despesa realitzada: ja pagada.
 4. Quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties fixades per la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, la persona beneiciària haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de proveïdors diferents (excepcions, punt 3, article 16 de les BBRR).
 5. No es podrà incloure l’import de l’IVA (quan el beneficiari estiga obligat a declarar-lo). Es considerarà subvencionable la base imposable de l’IVA…
 6. Immobilitzat intangible i immobilitzat material.
 7. Despeses indirectes: despeses financeres, d’assessoria jurídica o financera, notarials, pericials, d’administració, quan estiguen directament relacionades amb l’activitat (màxim un 20% del projecte presentat).

FINANÇAMENT, QUANTIA I ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS: (Article 17 de les Bases Reguladores)

 • Finançades pel MRR. Finançament queda vinculat legalment a la realització de les actuacions subvencionades.
  Despesa total d’aquestes subvencions serà com a màxim d’1.471.917,20 €.
 • L’import no pot superar el 100% del cost del projecte subvencionat. L’import mínim a concedir a cada projecte serà de 25.000 € i l’import màxim serà de 59.900 €. L’import mínim del projecte que es presente ha d’ascendir a 31.250 €.
 • La quantia a concedir estarà limitada per la subvenció sol·licitada per l’entitat per a cada projecte i el 80 % del cost del projecte presentat i subvencionat.
 • La distribució del crèdit: ordre de prelació. Totes les entitats que aconseguisquen una puntuació igual o superior a 45 punts podran obtindre subvenció.
 • Es podrà realitzar, sense la prestació de garanties, la bestreta del pagament del 75 % de la subvenció concedida.

SUBCONTRACTACIÓ:

 • La persona beneficiària podrà concertar amb tercers l’execució de l’activitat subvencionada fins a un límit màxim del 50% (sumant els preus de tots els subcontractes). (De manera singular, fins el 75%).
 • Quan passe del 20 % de l’import de la subvenció i l’import siga superior a 60.000 €, serà necessària l’autorització prèvia de la Direcció General de l’IVC i subscripció de contracte per escrit.
 • La persona beneficiària no podrà concertar l’execució total o parcial amb entitats vinculades amb el beneficiari (excepcions, Article 18, punt 4).

RÈGIM JURÍDIC:

 • Caràcter de subvenció, concedida pel procediment de concurrència competitiva.
 • Revocació i reintegrament (Article 19 Bases reguladores): nul·litat i anul·labilitat, execució parcial, incompliments…
 • Pla de control (Article 20 Bases reguladores): control documental, control digital, control telefònic i telemàtic i control presencial.

COMPATIBILITAT:

 • No és compatible amb la percepció d’altres fons estructurals de la UE. Sí ho és amb altres subvencions, ajudes, …, per a la mateixa finalitat procedents d’organismes públics o privats (import total de les ajudes no pot superar el cost de l’activitat subvencionada).
 • Sols podran presentar 1 sol·licitud d’ajuda.
 • S’acolliran al règim de minimis (punt 3. Article 3. Bases reguladores).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

TERMINI: 20 dies hàbils des de 26-05-2023. Fins el 22 de juny de 2023.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: Article 7 de les Bases Reguladores.

 1. Documentació administrativa.
 2. Formulari de sol·licitud (declaracions responsables).
 3. Memòria del projecte de l’entitat d’acord amb model normalitzat.
 4. Fitxa pressupostària (model normalitzat): la quantia subvencionable serà la sol·licitada i el pressupost serà vinculant a l’efecte de presentar la justificació. Ha de permetre comprovar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
 5. Consentiment per a recaptar informació AEAT, SS, Administració GVA…

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS: Article 14 de les Bases Reguladores.

 • Consideració de beneficiari: destinatari dels fons públics que haja de realitzar l’activitat que n’haja fonamentat l’atorgament o que es trobe en la situació que en legitima la concessió.
 • Obligacions.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

 1. L’activitat haurà de desenvolupar-se íntegrament entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2023.
 2. Estaran obligats a justificar la totalitat de les despeses del projecte, no només de la part corresponent a l’ajuda rebuda, sinó també l’import i l’aplicació de fons propis de l’entitat i d’altres subvencions o recursos rebuts per a finançar l’activitat, així com la procedència d’aquests últims.
 3. Documentació justificativa: fins el 31 de març de 2024.
 4. Per a la justificació final s’haurà de presentar una auditoria davant l’IVC amb els documents següents:
  • Una memòria d’actuació (model normalitzat).
   • Relació detallada d’actuacions.
   • Còpia de la documentació gràfica (publicitat i difusió).
  • Informe d’un auditor de comptes (registre oficial d’auditors). La despesa derivada de l’informe d’auditoria tindrà la condició d’una despesa indirecta subvencionable.

ÒRGAN INSTRUCTOR: Servei d’ajudes de la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/25/pdf/2023_5737.pdf

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

25000 €

Termini de la l’ajuda:

27/06/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.