Ajudes per al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica compartit

OBJECTIU DE L'AJUDA
Convocar les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’IVACE de l’exercici 2023. Dotació pressupostària: 5.000.000 €. Les ajudes previstes podran comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Ajudes per al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables – IVACE – FEDER

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 • Comunitats d’energies renovables o comunitats energètiques.
 • Ajuntaments: projecte d’autoconsum obert a veïns o pimes del municipi.
 • Associacions veïnals.
 • Cooperatives elèctriques, cooperatives agràries, comunitats de regants o de béns.

Requisits beneficiàries: Article 6 de la convocatòria.
Obligacions beneficiàries: Article 12 de la convocatòria.
Es permet modificar el projecte (amb autorització de l’IVACE; sense autorització si la variació d’imports és inferior al 30%).

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I REQUISITS: Article 3 de la convocatòria.

 1. Actuacions:
  • Instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals, en règim de comunitat d’energies renovables (qualsevol de les modalitats descrites en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric). Podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les instal·lacions de generació.
  • Les ampliacions de les instal·lacions ja existents per major generació o per incorporació de sistemes d’emmagatzematge.
  • El subministrament a un únic consumidor, que passe a formar part d’un autoconsum col·lectiu existent, o es tracte d’alimentar els consums comuns d’una cooperativa, comunitat de propietaris, una comunitat de béns o similar (autoconsums col·lectius, amb quota màxima de participació <75 %).
  • No susceptibles: …
 2. Garanties exigides:
  • Equips principals: 3 anys.
  • Instal·lacions: 3 anys.
 3. Costos elegibles: (Punt 3, article 3).
  • Inversions en equips i muntatge. (Biomassa/biogàs: sistemes de producció).
  • Obra civil (estrictament necessària).
  • Instal·lacions d’evacuació d’energia.
  • Sistemes de control, proves i posada en marxa.
  • Sistemes de gestió.
  • Costos de tramitació administrativa.
  • Costos de redacció de projectes.
  • Costos de constitució de la comunitat.
  • Despeses de promoció.
 4. Suma dels costos elegibles superior a 10.000€.
 5. Costos de referència. Inversió màxima per unitat de potència elèctrica instal·lada de:
  • Instal·lacions sense acumulació:

   Sistema 

   Rang de potència 

   Cost de referència

   Instal·lacions fotovoltaiques P ≤ 10 kWp  1.800 €/kWp
   10 kWp < P ≤ 20 kWp  (2.000 – 20P) €/kWp
   20 kWp < P ≤ 50 kWp (1.867 – 13,333P) €/kWp
   50 kWp < P ≤ 500 kWp (1.234 – 0,667P) €/kWp
   P500 kW 900 €/kWp
   P<=50 kW  2.500 €/kWp
   Instal·lacions eòliques P50<=100kW  2.200 €/kWp
   P100kW  1.800 €/kWp
   Instal·lacions biogàs/biomassa  Totes les instal·lacions 5.000 €/kWp

   Notes:

   • Projectes innovadors: fins a un 25% més.
   • Instal·lacions mixtes: proporcional.
   • Resta de tecnologies: determinarà l’IVACE.
   • Amb centre de transformació: 10% superior.
  • Instal·lacions amb acumulació: el cost de referència s’incrementarà en funció de la capacitat nominal del sistema d’acumulació en 800 €/kWh. (Exclosos amb tecnologia de Plom Àcid).
 6. Efecte incentivador. Les despeses prèvies per a la realització d’estudis de viabilitat, constitució de la comunitat d’energies renovables, informes jurídics previs, la compra de terrenys o l’obtenció de permisos no suposaran l’incompliment de l’efecte incentivador, si bé podran ser objecte d’anàlisi individualitzada per l’IVACE.

RESTRICCIONS I ACUMULACIÓ D’AJUDES:

 1. Incompatibles amb finançament del Fons Estatal d’Inversió Local, o del Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació.
 2. Incompatibles amb altres ajudes finançades amb fons comunitaris concedides per aquesta o una altra Administració.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA:

 • Caràcter de subvenció.
 • Intensitat de fins el 45% del cost subvencionable del projecte. Podrà incrementar-se:
  • fins a 10 punts percentuals per a empreses mitjanes
  • fins a 20 punts percentuals per a xicotetes empreses, ajuntaments, entitats públiques, i entitats i institucions sense ànim de lucre.
 • La quantia màxima subvencionable per projecte no podrà excedir de 200.000 €.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Article 7 de la convocatòria.

 1. Sol·licitud i memòria tècnica.
 2. Tramitació electrònica, amb models normalitzats, www.ivace.es.
  • Documentació:
  • Identificativa.
  • Complementària …
  • Específica.
 3. Sistema de control: per mostreig.
 4. Subsanació errors: 10 dies.
 5. Efecte incentivador: sol·licituds abans de l’inici del projecte.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 8 de juny de 2023 al 25 de juliol de 2023.

L’IVACE podrà traslladar les sol·licituds a altres programes o convocatòries d’ajudes, i acollir projectes d’altres convocatòries d’ajudes.

CRITERIS DE VALORACIÓ: Article 10 de la convocatòria.

Màxim de 100 punts. Puntuació global mínima: 40 punts (apartats 1 i 2).

 1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
  1. Rendiment dels equips (màxim 10 punts, major rendiment energètic). (Excepció en cas d’instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica segons nombre d’hores equivalents de producció elèctrica).
  2. Qualitat tècnica de la memòria (màxim 15 punts, major grau de definició i claredat i maduresa).
  3. Potència de la instal·lació (màxim 20 punts, instal·lacions de menor potència).
  4. Tecnologia de generació de renovables (màxim 10 punts, fonts d’energia diferents de la fotovoltaica).
  5. Incorporació de sistemes d’acumulació (màxim 20 punts).
  6. Autoconsum col·lectiu (màxim 10 punts, més de 5 CUPS).
 2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
  1. Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts).

TERMINI PER A LA REALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ: Article 13 de la convocatòria.

 • Liquidació de l’ajuda: una vegada executat el projecte íntegrament (quan es trobe en funcionament o en capacitat de funcionar).
 • Data límit per a justificar: 28 d’abril de 2024.
 • Acreditar la realització:
  • Justificants de despesa.
  • Justificants de pagament.
  • Acreditacions de garanties d’equips principals, instal·lació.
  • Acord de repartiment d’energia (autoconsum col·lectiu).
  • Fotografies.

DIFUSIÓ I PUBLICITAT: Obligacions, article 15 de la convocatòria.
TRANSPARÈNCIA I PREVENCIÓ DEL FRAU: Obligacions, article 16 de la convocatòria.
CONVOCATÒRIA: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/02/pdf/2023_6057.pdf
BASES REGULADORES: https://dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8362.pdf

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/ajudes-estalvi-i-eficiencia-energetica-energies-renovables-i-autoconsum-sol-licitud-oberta/56044-comunitats-d-energies-renovables-2022-instal-lacions-autoconsum-d-energia-electrica-2

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

200.000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

25/07/2023

Entitat gestora:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.