Modernització de PIME de transport per carretera de viatgers i de mercaderies

OBJECTIU DE L'AJUDA
Incrementar l’eficiència de les empreses i del sistema de transport mitjançant la digitalització, la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la introducció de noves tecnologies en el sector, ja que es considera necessari no només promoure la modernització de les empreses de transport, sinó també dels operadors de transport i de les empreses carregadores.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

DESTINATÀRIES:

Persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PIME (microempresa i petita i mitjana empresa) que siguen titulars de:

 1. Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 t de massa màxima (MDPE).
 2. Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús (VDE).
 3. Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per a fer transport amb vehicles de fins a 3,5 t de massa màxima (MDLE).
 4. Una autorització d’operador de transport habilitat per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies (OT).

També poden sol·licitar l’ajuda les persones jurídiques privades (PIME) que presten servei públic de transport urbà amb autobús (exemptes de l’obtenció de les autoritzacions anteriors) o que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Categoria 1. Gestió de documents de control electrònics.
Categoria 2. Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
Categoria 3. Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
Categoria 4. Implantació de sistemes TMS/ERP.
Categoria 5. Implantació de sistemes SAE.
Categoria 6. Actualització de sistemes SAE.
Categoria 7. Ajudes als serveis de transport de viatgers.
Categoria 8. Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
Categoria 9. Millora de sistemes de ticketing.

Les ajudes tenen caràcter incentivador: només s’admetran actuacions que s’inicien amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud.

Règim de concurrència no competitiva.

Subjecte a limitacions d’ajudes de minimis.

El dret de cobrament es materialitzarà en un xec modernitza. Per a fer-lo efectiu s’haurà de formalitzar acord de prestació de solucions de modernització amb els proveïdors de solucions de modernització adherits al programa (https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/listado-proveedores-prtr).

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Una sol·licitud per cada categoria de solucions de modernització, amb el límit màxim de 2 categories per cada persona beneficiària última de l’ajuda. Dues sol·licituds per persona.
 • Tramitació electrònica: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=24168
 • Tramitació presencial (persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics).
 • S’atendran per ordre rigorós de presentació fins l’esgotament dels fons. (Creació de llista de reserva provisional).

QUANTIA DE LES AJUDES:

INCOMPATIBILITATS:

 1. Incompatibles amb altres subvencions o ajudes que puguen concedir-se per als mateixos costos.
 2. Programa Kit Digital:
  a) Menys de 10 empleats i beneficiàries de la Solució de digitalització IV. Gestió de clients, no podran sol·licitar:
  Categoria 8. Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
  Categoria 9. Millora de sistemes de ticketing.
  b) Menys de 10 empleats i beneficiàries de la Solució de digitalització VI. Gestió de processos, no podran sol·licitar:
  Categoria 1. Gestió de documents de control electrònics.
  Categoria 3. Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
  Categoria 4. Implantació de sistemes TMS/ERP.
  Categoria 5. Implantació de sistemes SAE.
  Categoria 6. Actualització de sistemes SAE.

CATEGORIES DE SOLUCIONS DE MODERNITZACIÓ SEGONS L’ACTIVITAT:

*Solucions de modernització:

 1. Gestió de documents de control electrònics.
 2. Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
 3. Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.
 4. Implantació de sistemes TMS/ERP.
 5. Implantació de sistemes SAE.
 6. Actualització de sistemes SAE.
 7. Ajudes als serveis de transport de viatgers.
 8. Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.
 9. Millora de sistemes de ticketing.

BASES REGULADORES: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17473

CONVOCATÒRIA: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/17/pdf/2023_5306.pdf

 

 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

13.000

Pressupost mínim:

600 €

Termini de la l’ajuda:

30/06/2024

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.