Activa Startups

OBJECTIU DE L'AJUDA
Les ajudes tenen per objecte l’impuls de la innovació oberta, a través de casos d’èxit de col·laboració empresa & startup, que ajuden al creixement i transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector mitjançant el treball de resolució dels reptes d’innovació.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

El Programa Activa Startup consisteix en ajudes dirigides a l’impuls de la innovació oberta a través de casos d’èxit de col·laboració empresa & startup, que ajuden al creixement i transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector, mitjançant la resolució de reptes de la pròpia indústria.

Seran susceptibles d’ajudes els projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents com a intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d’alt rendiment, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, realitat augmentada, realitat virtual, robòtica col·laborativa, entre altres.

Les ajudes objecte d’esta convocatòria tindran la consideració de subvencions a fons perdut. Es concediran com a ajudes econòmiques a les empreses beneficiàries, per a cobrir les despeses derivades de la col·laboració amb una startup, en el treball d’innovació oberta per a la resolució del repte. 

Tenen la consideració d’ajudes de menor importància o de minimis.

EMPRESES BENEFICIÀRIES I ELS SEUS REQUISITS:

  • Estan dirigides a empreses PIMES de qualsevol sector.
  • L’àmbit material comprén el desenvolupament de projectes de col·laboració entre PIMES i startups, que servisquen per a impulsar el creixement empresarial
  • Queden excloses (article 3.2 de l’Ordre de Bases) les empreses vinculades als següents sectors:
   • les empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.
   • les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
  • Amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
 • Definicions:
  • PIME: aquelles empreses que complisquen amb els requisits establits en l’article 2 de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
  • Innovació Oberta: estratègia d’innovació sota la qual les empreses van més enllà dels límits interns de la seua organització i on la cooperació amb professionals externs passa a tindre un paper fonamental.
  • Startup: empresa que complisca amb les condicions definides en l’article 1.2 de l’Ordre ICT/1426/2021, de 14 de desembre, conforme a la definició continguda en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.
 • Cada startup assessorarà i farà costat a les beneficiàries participant en el procés d’innovació oberta.
 • Queden excloses d’estes ajudes:
  • les entitats que integren el sector púbic institucional de qualsevol Administració pública.
  • aquelles entitats que hagen resultat beneficiàries de les ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «Activa Startups» en qualsevol convocatòria.

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES: Article 5.

COSTOS SUSCEPTIBLES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES: Article 6.

 1. El finançament d’aquestes ajudes s’aplicarà a les despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació en la mesura en què estiguen dedicats al projecte d’innovació oberta del programa Activa Startups. Aquests serveis hauran de ser realitzats per empreses considerades startups conforme a la definició indicada en l’article 1.2 de l’Ordre ICT/1426/2021, de 14 de desembre. A l’inici de la prestació d’estos serveis, l’empresa beneficiària haurà de fer la comprovació prevista en l’article 5.1.o) d’esta convocatòria.
 2. Només podran considerar-se finançables aquells conceptes que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat a finançar i resulten estrictament necessaris, amb base en la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud.
 3. El període subvencionable: serà de 8 mesos des de la data de publicació de la resolució.
 4. No seran despeses subvencionables:
  1. les despeses financeres ni amortitzacions
  2. els impostos indirectes
 5. Només podran optar els projectes que respecten plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental (DNSH).

INTENSITAT DE LES AJUDES ECONÒMIQUES: Article 7.

La intensitat de l’ajuda concedida serà del 100% de l’import brut dels costos subvencionables del projecte fins a una quantia màxima de 40.000 €.

SUBCONTRACTACIÓ: no està permesa.

INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES:

 • Tenen la consideració d’ajudes de minimis.
 • Són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. No obstant això, només podran concórrer amb altres ajudes de minimis fins al límit màxim que s’estableix, per empresa.
 • Estes ajudes no s’acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament.
 • Les entitats beneficiàries hauran de declarar les ajudes que hagen sol·licitat o percebut.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva (principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 24 de desembre de 2023.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Les sol·licituds es dirigiran a la Fundació EOI, que habilitarà en la seua seu electrònica (www.eoi.es) un formulari d’inscripció per a la presentació de la documentació per part dels sol·licitants.
 • Documentació:
  • Formulari de sol·licitud.
  • Memòria en la qual es descriga la proposta de repte d’innovació oberta (segons article 13.3; model a l’ANNEX I)
  • Document previ de compromís per part d’una startup per al seu assessorament i suport a l’empresa sol·licitant (segons article 13.4; model a l’ANNEX II)
  • Acreditació de condició de PIME.
 • La sol·licitud s’emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI.
 • Una sola sol·licitud d’ajuda per PIME.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES: obligatori.

CRITERIS DE VALORACIÓ: Article 17.

 • L'avaluació i selecció es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada pel sol·licitant en la fase d’admissió de sol·licituds i en particular en els següents documents:
  1. Memòria del projecte proposat com a repte d’innovació, segons l’apartat 3 de l’article 13 de la present convocatòria. Model: ANNEX I.
  2. Document de compromís de participació d’una *startup, si és el cas, segons l’apartat 4 de l’article 13 de la present convocatòria. Model: ANNEX II.
 • Criteris de valoració i la seua ponderació que regiran per a l’atorgament de les subvencions són els indicats a continuació:
  1. Fins a 35 punts s’assignaran a la valoració global del repte identificat i la proposta de resolució mitjançant l’adequació:
   1. Del projecte a les activitats i estratègia de la pime beneficiària (es tindrà en compte el nivell de descripció i concreció del repte plantejat).
   2. De la capacitat tecnològica i productiva de la pime beneficiària al projecte.
   3. Del pressupost als recursos de la pime beneficiària.
  2. Fins a 30 punts s’assignaran a la valoració del grau d’innovació de la resolució del repte: es valorarà la proposta d’innovació i el seu valor diferencial. Es tindrà en compte aquelles propostes la finalitat de les quals siga resoldre un problema o millorar una situació existent mitjançant el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica.
  3. Fins a 30 punts s’assignaran a la valoració dels recursos humans o materials que es dedicaran a la resolució del repte: es valoraran tant la qualitat com la quantitat de recursos disponibles tant de la pime beneficiària, com de la startup proposta.
  4. Fins a 5 punts s’assignaran a la valoració de l’impacte socioeconòmic i mediambiental: es valoraran les mesures orientades a la igualtat de gènere, a la inclusió social i la sostenibilitat.
 • La puntuació total s’obtindrà en funció del grau de compliment dels criteris definits. Les sol·licituds d’ajuda que no aconseguisquen un mínim del 50% de la puntuació atorgada a cada criteri, seran denegades, excepte en el criteri 2c).

CONFLICTE D’INTERESSOS:

Abans d’iniciar la valoració de les sol·licituds, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció realitzarà el procediment d’anàlisi ex-ante de risc de conflicte d’interés.

RESOLUCIÓ:

El termini màxim per a la resolució del procediment i la seua notificació serà de sis mesos.

ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ I CONTROL:

Les empreses beneficiàries estaran sotmeses a les actuacions de comprovació a efectuar per la Fundació EOI, així com per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

INFORMACIÓ I DOCUMENTS:

 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

40000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

23/12/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.