Ajudes d’Incentius Regionals en la Comunitat Valenciana

OBJECTIU DE L'AJUDA
Donar suport a la realització d’inversions, principalment en aquelles zones que es troben menys desenvolupades industrialment, amb l’objectiu de reduir els desequilibris interregionals en en les zones i activitats subvencionables, que es troben per davall de la mitjana de la Unió Europea.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?

Els Incentius Regionals són les ajudes financeres que concedeix l’Administració General de l’Estat a la inversió productiva per a fomentar l’activitat empresarial, orientant la seua localització cap a zones prèviament determinades.

L’ajuda econòmica consistirà en subvencions a fons perdut i tenen com a objectiu pal·liar els desequilibris interterritorials.

La Comunitat Valenciana col·labora amb el Ministeri competent en matèria de Fons Europeus a través de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. La línia d’Incentius Regionals està cofinançada a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i emmarcat en el Programa pluriregional d’Espanya 2021-2027.

Tots els projectes que s’acullen a aquesta ajuda estan obligats al compliment de la legislació de la Unió Europea, així com a col·laborar amb les administracions públiques implicades.

INTERESSATS:

 • Empreses que realitzen en la Comunitat Valenciana inversions en sectors considerats promocionables.
 • En el cas de les grans empreses, només es podran concedir ajudes per a inversions inicials que creen una nova activitat econòmica.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al 31 de desembre de 2027 (RD 618/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifica l’RD 166/2008, de 8 de febrer).

SECTORS PROMOCIONABLES:

Seran sectors promocionables els següents (article 7 del RD 166/2008, de 8 de febrer):

 • Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que incloguen tecnologia avançada, presten especial atenció a millores mediambientals i suposen una millora significativa en la qualitat o innovació de procés o producte i, especialment, els que afavorisquen la introducció de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions i els que milloren significativament les estructures comercials. Aquestes activitats estaran recollides en els CNAEs del 10 al 32 i el 38.
 • Establiments turístics i hotels de 3 estreles i instal·lacions complementàries d’oci (parcs temàtics o ports esportius), que posseïsquen caràcter innovador especialment quant a les millores mediambientals i que milloren significativament el potencial endogen de la zona. En el cas d’hotels situats en capital de província, hauran de ser de 4 estreles. Cal destacar que sols s’acceptaran com a incentivables els Apartaments Turístics localitzats a les Illes Canàries i han de considerar-se com a establiments d’”alt standing”.
 • Plataformes logístiques. Les plataformes logístiques són grans magatzems amb un gran nivell d’automatització, dissenyats per a rebre articles de diverses fàbriques i proveïdors, rebre comandes i enviar els productes als seus destins en el menor temps possible.

TIPUS DE PROJECTES INCENTIVABLES:

Són promocionables els projectes de creació de nous establiments, ampliació d’una activitat ja establida o iniciació d’una nova per l’empresa sol·licitant, així com la modernització de les instal·lacions, sempre que no es tracte d’una mera inversió de reposició.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Els conceptes d’inversió que podran incentivar-se seran els actius fixos nous o de primer ús, referits als següents elements d’inversió:

 • Obra Civil.
 • Béns d’Equip, exclosos els elements de transport exterior.
 • En el cas de les petites i mitjanes empreses, fins al 50 per cent dels costos derivats dels estudis previs del projecte, entre els quals poden incloure’s: treballs de planificació, enginyeria de projecte i de direcció facultativa dels projectes.
 • Actius immaterials, sempre que no excedisquen del 30 per cent del total de la inversió incentivable, s’utilitzen exclusivament en el centre on es realitze el projecte, siguen inventariables, amortitzables i s’adquirisquen en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.
 • Altres conceptes, excepcionalment.

REQUISITS:

 • La inversió aprovada haurà de ser igual o superior als 900.000,00 €.
 • EFECTE INCENTIVADOR: donat l’efecte incentivador de l’ajuda, és condició d’aquest programa que les inversions no hagen començat abans de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Els fons propis de l’empresa hauran de ser com a mínim un 25% de la inversió, és a dir, 225.000 euros mínims (serà fixat en la resolució individual de concessió i jutjar-se viables tècnica, econòmica i financerament); en finalitzar la justificació de l’expedient.

QUANTIA I COBRAMENT:

 • MODALITAT: subvenció a fons perdut expressada en percentatge sobre els costos considerats elegibles.
 • QUANTIA A LA COMUNITAT VALENCIANA:
  • Fins a un màxim respecte de la inversió aprovada del 15% per a grans empreses, del 25% per a mitjanes empreses i del 35% per a petites empreses.
  • En les zones definides com a prioritàries, el percentatge de subvenció que correspondria al projecte per l’aplicació dels criteris anteriors, s’incrementarà en un 20 per cent, respectant sempre el límit màxim establit.
  • El percentatge de subvenció guardarà relació amb la quantia total de la inversió acceptada, amb el nombre de llocs de treball creats i amb la classe de projecte de què es tracte (de creació, d’ampliació o de modernització) entre altres aspectes.
  • Es valorarà especialment la incorporació al projecte de tecnologia avançada, la taxa de valor afegit o l’increment de productivitat, el caràcter dinamitzador del projecte i la utilització de recursos naturals de la zona.
  • En el cas de projectes amb una inversió aprovada superior a 50 milions d’euros aquest percentatge màxim es fixarà conforme al que s’estableix per als grans projectes d’inversió en les Directrius sobre les ajudes estatals de finalitat regional per a 2022-2027 (DAR 2021/C153/01).

REQUISITS EXIGITS PERQUÈ LA INVERSIÓ SUBVENCIONABLE ES CONSIDERE SIGNIFICATIVA:

 • Que la inversió considerada subvencionable represente almenys el 25% o 35% (ampliació o modernització), de l’immobilitzat material de l’últim balanç tancat.
 • Que la inversió subvencionable supere el 150% de la mitjana aritmètica de la dotació per a amortitzacions registrades en els tres últims exercicis tancats.
 • Que finalitzada la inversió, s’aconseguisca un increment mínim del 15% de la capacitat productiva mesura en unitats venudes o en el valor de la producció.
 • En el cas de grans empreses en zones “c”, només es concediran ajudes per a inversions inicials que atraguen noves activitats, o per a la diversificació d’establiments existents en nous productes o nous processos.

TRAMITACIÓ:

La Direcció General de Fons Europeus de la Comunitat Valenciana ha desenvolupat una aplicació informàtica (INREGCV) per a facilitar la presentació d’Expedients d’Ajudes d’Incentius Regionals.

Es requereix autenticació i s’admeten documents signats digitalment. En l’aplicació INREGCV es podran dur a terme tots els procediments relacionats amb l’expedient (sol·licitud, aportar documentació, esmenes, justificació, modificacions etc.), quedant registrat cadascun d’ells i emetent resguard acreditatiu de la seua presentació en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de l’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació requerida, es durà a terme l’estudi i la tramitació per part de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri, que serà qui valore i resolga les ajudes.

ÒRGANS DE TRAMITACIÓ:

SERVEI D’ANÀLISI, ORDENACIÓ I SUPORT TÈCNIC A PROCEDIMENTS DELS PROGRAMES OPERATIUS
PL. NÀPOLS I SICÍLIA, 10
46003 València
Tel.: 961207107

FORMA DE PRESENTACIÓ:
La tramitació es realitzarà de manera telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica INREGCV. Aquesta aplicació (INREGCV) permet realitzar telemàticament les següents operacions:

 • Iniciar la sol·licitud d’ajudes d’Incentius Regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials.
 • Aportar la documentació necessària per a la tramitació d’un expedient ja existent d’Incentius Regionals.
 • Realitzar les esmenes requerides per l’Administració als expedients.
 • Justificació del compliment de condicions i liquidació de les subvencions.
 • Realitzar altres tràmits (modificacions, sol·licitud de pròrroga, desistiment, renúncia, recursos).

https://inregcv.gva.es/inregcv-frontend/inicio

RESOLUCIÓ:

La resolució de concessió dels incentius regionals la dicta el Ministeri competent en matèria de fons europeus i es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat.

La concessió dels incentius regionals s’efectuarà per:

 • La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 • El Ministeri competent en matèria de fons europeus.

ÒRGANS DE RESOLUCIÓ:

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
C/ PALAU, 14
46003 València
Tel.: 012
Web: www.hisenda.gva.es

CONTACTES:

Secció d’Incentius Regionals CV
Servei d’Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic a Procediments dels Programes Operatius
Direcció General de Fons Europeus
Plaza Nàpols i Sicília, núm. 10, 3er pis
46003 València
Telèfons: 961207772, 961207773, 961207793 i 961207787
Email: incentiusregionalscv@gva.es

NORMATIVA GENERAL: Normativa Incentius Regionals: DGFC:Normativa: Incentivos regionales

ENLLAÇOS:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

900000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

31/12/2027

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.