Línia Finançament REACTIVA FEDER

OBJECTIU DE L'AJUDA
Finalitat dels projectes: – Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips – Adquisició de participacions empresarials – Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles – Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent-hi la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i servicis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Ajuda: Línia Finançament REACTIVA FEDER

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses que tinguen, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres*:
 • Tindre, almenys, un establiment, sucursal de producció, o sucursal de desenvolupament d’activitat radicat en la Comunitat Valenciana.
 • Ser una petita o mitjana empresa amb una antiguitat mínima de dos anys i que tinga com a mínim un empleat en la data de sol·licitud, o un treballador autònom donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònom (RETA) almenys des de l’exercici 2020.
 • Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

*Consultar les bases completes en la convocatòria

Finalitat dels projectes:

 • Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
 • Adquisició de participacions empresarials.
 • Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles.
 • Sosteniment del capital circulant de l’empresa, incloent-hi la contractació de mà d’obra, l’adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l’explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l’empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

Condició: 

 • Imports: el valor nominal del préstec se situarà entre 20.000 i 2.250.000 euros, tenint en compte que:– En operacions per a inversió: el valor del préstec no podrà superar el 80% de la inversió realitzada i s’estableixen els següents límits màxims: 100.000 euros si el sol·licitant és un autònom i 500.000 si és una microempresa, una comunitat de béns o una societat civil.– En operacions per a circulant: 50.000 euros si el sol·licitant és un treballador autònom i 250.000 euros si és una microempresa, una comunitat de béns o una societat civil, i 1.000.000 si és una pime.
 • En operacions d’inversió, terminis de 4 a 10 anys (amb una manca de fins a 2 anys) i en operacions de circulant, el termini d’amortització serà de entre un mínim de dos i un màxim de quatre anys, podent l’empresa concentrar la devolució del 100% del valor nominal de l’operació en la data de venciment de l’operació.
 • Tipus d’interés fix durant tota la vida del préstec i equivalent al 2,03%.
 • Tram no reembossable (TNR): En operacions d’inversió: 20% (10% addicional en cas d’empreses empreses del sector tauleller o gasointensivas). En operacions de circulant l’import del TNR serà el resultant de multiplicar el termini de venciment de l’operació (en nombre d’anys) pel 3% pel valor nominal de l’operació (10% addicional en cas d’empreses del sector tauleller o gasointensivas)

* Consultar les bases completes en la convocatòria.

 

Inversions en actius fixos:

 • Adquisició i construcció de naus industrials, locals i instal·lacions per al desenvolupament de l’activitat principal de l’empresa, incloent-hi l’adquisició i condicionament de terrenys sempre que el seu valor de taxació no supere el 10% del valor nominal del préstec.
 • Construcció d’instal·lacions d’energia renovable, tant si el seu destí és l’autoconsum com l’abocament a xarxa, sempre que els projectes no superen una potència de 30 MWp.
 • Adquisició d’equipament vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Maquinària, eines, motles o utillatge.
 • Mobiliari.
 • Vehicles industrials i elements de transport afectes a l’explotació, fins a un màxim de 35.000 euros, amb l’excepció d’aquells sol·licitants l’objecte social dels quals consistisca en l’arrendament d’aquests elements patrimonials. Referent a això, l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera no es considerarà en cap cas com a despesa elegible a l’efecte d’aquesta Convocatòria.
 • Actius intangibles, com les despeses de recerca i desenvolupament, la propietat industrial, els drets de traspàs o les aplicacions informàtiques.
 • Adquisició de participacions empresarials a fi d’ampliar la capacitat productiva de l’empresa, millorar les condicions d’accés al finançament, o assegurar el subministrament d’inputs clau per al procés productiu de l’empresa.

La despesa finançada haurà de desenvolupar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. I les inversions finançades no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament a data de la sol·licitud del finançament. En cas d’haver anticipat un import a mode de reserva amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament, este import no haurà d’excedir del 50% del preu de compra de la inversió (incloent impostos indirectes). Així mateix, en eixe cas s’haurà d’aportar evidència que el bé a finançar ha sigut entregat amb posterioritat a la sol·licitud o, havent-lo entregat abans, la seua posada en marxa ha sigut posterior.

Es considerarà despesa elegible en capital circulant tot increment del fons de maniobra de l’empresa, definit com la diferència entre l’actiu i el passiu corrent del balanç, que s’haja produït en el període que correspon a la data de desemborsament del préstec. No obstant això, no es consideraran despeses elegibles els increments del fons de maniobra atribuïbles a la reclassificació temporal de passius financers, a l’augment de crèdits no comercials a curt termini i les inversions financeres temporals, així com els atribuïbles a la disminució de passius no comercials amb empreses del grup. Es considerarà finançable en virtut del concepte de capital circulant la disminució de la tresoreria operativa derivada de les pèrdues d’explotació.

Despeses finançables elegibles: Inversions en actius fixos

 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

15/05/2024

Entitat gestora:

IVF

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.