Subvencions per a persones emprenedores i pimes en suport a l’inici i la consolidació del seu projecte empresarial

OBJECTIU DE L'AJUDA
L’objecte d’aquesta resolució és convocar, per a l’exercici 2024, ajudes destinades a persones emprenedores i pimes en suport a l’inici i la consolidació del seu projecte empresarial.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

L’objecte d’este tràmit és la concessió d’ajudes de suport als PROJECTES EMPRESARIALS de persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana, que aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l’inici i de la consolidació del seu projecte empresarial.

Estes ajudes NO poden destinar-se a inversions, NI a adquisicions patrimonials.

En concret, en la CONVOCATÒRIA 2024 d’estes ajudes:

1. Les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES específiques de cada programa són les indicades en el RESOLC QUINT de la Resolució de convocatòria, tenint en compte:

 • Que estes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses corrents estrictament necessàries generades per l’activitat objecte de la subvenció, NO podent destinar-se a inversions NI a adquisicions patrimonials.
 • I que tindran la consideració de despeses subvencionables les determinades en el resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

2. Només seran subvencionables les actuacions desenvolupades ENTRE EL 01 de JULIOL de 2023 I EL 31 de MAIG de 2024 i les despeses de les quals hagen sigut efectivament PAGADES entre eixes mateixes dates i complint els terminis de pagament previstos en la normativa sectorial que li siga aplicable o, en defecte d’això, els establits en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

OBSERVACIONS

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d’estes ajudes han d’enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: emprendedores@gva.es

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 • Disposa d’una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe del subapartat “Enllaços” de l’apartat “Informació bàsica” d’este tràmit.
 • Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en el subapartat “Enllaços” de l’apartat “Informació bàsica” d’este tràmit). * IMPORTANT: es tracta d’un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

3) Vegeu més informació:

 • En el PORTAL DE L’EMPRENEDORIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (enllaç directe a ell en el subapartat “Enllaços” de l’apartat “Informació bàsica” del present tràmit).
 • I en la “GUIA PER A SOL·LICITAR I JUSTIFICAR LES AJUDES PER A PERSONES EMPRENEDORES I PIMES EN SUPORT A L’INICI I CONSOLIDACIÓ DEL SEU PROJECTE EMPRESARIAL (EMPYME)”, disponible en l’enllaç directe a ella existent en el citat subapartat “Enllaços” de l’apartat “Informació bàsica” d’este tràmit).

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

1. PODEN SOL·LICITAR estes ajudes els que complisquen els següents REQUISITS:

a) Ser PERSONA EMPRENEDORA, entenent com a tal a les persones físiques (empresaris individuals), O ser una PIME amb personalitat jurídica pròpia, que emprendrà o ha emprés en els últims cinc anys una activitat econòmica o productiva que oferisca un avantatge competitiu. El període de cinc anys es computarà:

 • Per al cas d’empresaris individuals: des de la data d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • Per al cas de pimes: des de la data d’inscripció en el Registre mercantil de l’escriptura pública de constitució, o en el registre que corresponga segons la seua naturalesa.

b) Tindre el DOMICILI SOCIAL a la Comunitat Valenciana.

c) Que el PROJECTE EMPRESARIAL estiga relacionat amb algun sector d’activitat en auge que oferisca oportunitats de futur. A l’efecte d’esta convocatòria, es consideren activitats en auge:

 • Transport, mobilitat sostenible i logística
 • Ciberseguretat, servicis digitals, tecnològics i intel·ligència artificial
 • Medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables
 • Agrari i alimentari
 • Món rural i ciutats intel·ligents
 • Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
 • Turisme i hostaleria – Servicis financers i immobiliaris
 • Esport, salut, benestar i estètica
 • Economia de les cures
 • Sector aeroespacial
 • Educació

Així mateix, prèvia justificació, es podrà tindre en consideració un altre sector d’activitat en auge. 2. A l’efecte d’estes ajudes, s’entén per PIMES les microempreses i les petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l’annex I del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DOUE L 187/1, 26.06.2014), amb les seues modificacions posteriors o en la norma que el substituïsca.

3. Queden EXCLOSES:

 • Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica.
 • En aplicació del Reglament de minimis, les empreses indicades en l’article 7.4 de l’Orde 2/2024 de bases reguladores d’estes ajudes.
 • Les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l’Administració de la Generalitat actuant en representació d’una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d’inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l’ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS de l’Administració General de l’ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l’apartat “Enllaços” d’este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: PIME, Autònons

Import subvencionable:

70% de la despesa subvencionable

Pressupost mínim:

5.000 €

Termini de la l’ajuda:

10/07/2024

Entitat gestora:

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.