Subvencions per a projectes empresarials innovadors en municipis de menys de 5.000 habitants

OBJECTIU DE L'AJUDA
Subvencions per a empreses i altres iniciatives emprenedores per al finançament de projectes empresarials destinats a incrementar l’activitat econòmica, fomentar la diversificació econòmica i donar suport a l’emprenedoria en l’àmbit rural, en especial mitjançant la integració laboral de les dones i dels jóvens, en els que concòrreguen, com a mínim, dos dels objectius específics indicats en les modalitats de projectes, i que es porten a terme en municipis amb una població igual o inferior a 5.000 habitants.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

Empreses i altres iniciatives emprenedores, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manque de personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

COBERTURA: fins el 70%, amb un mínim de 15.000 € i un màxim de 200.000 €.

QUANTIA TOTAL: 2.561.500 €.

PROJECTES SUBVENCIONABLES:

Cada entitat podrà presentar un únic projecte.

Hauran de complir almenys dos dels següents objectius:

 1. Estructura productiva i desenvolupament econòmic: proposta, desenvolupament i posada en marxa d’iniciatives empresarials i d’actuacions per a la reactivació econòmica i social de les zones interessades, en especial mitjançant l’aprofitament dels actius de capital fix i el manteniment de la provisió de serveis.
  • Creació de xarxes d’economia especials per a atendre les necessitats dels municipis menuts.
  • Desenvolupament i posada en marxa de projectes destinats a la diversificació econòmica de la zona.
  • Desenvolupament i posada en marxa de projectes cooperatius.
  • Suport i desenvolupament a la millora de la competitivitat productiva en les zones rurals.
  • Desenvolupament i posada en marxa de projectes de desenvolupament d’agricultura de qualitat i saludable i d’aprofitament sostenible de recursos naturals compatible amb la conservació de la biodiversitat.
  • Promoció i posada en valor de nous recursos turístics i desenvolupament d’iniciatives turístiques empresarials.
 2. Benestar social i economia de les cures:
  • Proposta i desenvolupament d’iniciatives per a la millora de l’atenció i la cura de la població.
  • Iniciatives que integren l’atenció de persones majors amb la generació d’ocupació.
 3. Formació i suport a l’emprenedoria: proposta, desenvolupament i posada en marxa d’activitats formatives destinades a millorar la capacitat laboral i el suport a l’emprenedoria de la població activa:
  • Proposta i desenvolupament d’iniciatives per a la professionalització de la gestió empresarial.
  • Proposta, desenvolupament i posada en marxa de projectes per a la identificació de les necessitats formatives de l’estructura productiva i conseqüent millora de la capacitació professional.
  • Promoció i desenvolupament de projectes d’aprenentatge permanent, especialment mitjançant oportunitats de millora i reciclatge flexible de les capacitats, una millor previsió dels canvis i nous requisits de capacitats en funció de les necessitats del mercat de treball per a facilitar les transicions professionals i promoure la mobilitat professional.
  • Proposta i posada en marxa de projectes d’intercanvi d’experiències formatives i emprenedores amb professionals d’altres regions, comunitats autònomes o estats.
 4. Desenvolupament i innovació en el territori: proposta, desenvolupament i posada en marxa d’iniciatives dirigides a la creació d’activitats econòmiques que aporten una millora de la competitivitat i una posada en valor dels avantatges econòmics absoluts i comparatius i fomenten el valor econòmic agregat en aquestes àrees geogràfiques, en especial des de la perspectiva del patrimoni natural i historicoartístic i cultural:
  • Proposta i desenvolupament de models territorialitzats de sistemes alimentaris inclusius, resilients, sostenibles i generadors d’ocupació, basats en l’agroecologia, la producció agrícola i ramadera ecològica o extensiva, la transformació artesanal dels productes referits i la comercialització local mitjançant la venda directa i els canals curts de comercialització.
  • Proposta i desenvolupament de projectes que fomenten la transició ecològica i el desenvolupament sostenible, així com aquells que desenvolupen i dinamitzen valors paisatgístics que puguen fomentar l’activitat econòmica en la zona.
  • Proposta i desenvolupament de projectes destinats a la conservació, la millora i l’ús sostenible de la biodiversitat, la infraestructura verda i la potenciació dels serveis ecosistèmics que tinguen un impacte positiu en la reactivació de zones amb dificultats demogràfiques.
  • Desenvolupament de projectes de rehabilitació com a eina per a la capacitació i generador d’ocupació (bioconstrucció), posada en valor i emprenedoria en béns immobles.
  • Desenvolupament de plans de sostenibilitat turística en destí amb l’increment de la infraestructura turística i d’oci, i la seua difusió.
  • Desenvolupament de projectes empresarials vinculats a les condicions naturals de la zona.
 5. Manteniment i renovació de l’habitatge i conservació del patrimoni arquitectònic: proposta, desenvolupament i posada en marxa d’actuacions destinades a la rehabilitació i posada en valor de l’habitatge rural, recuperació del patrimoni propi i, en particular, de l’arquitectura tradicional i el paisatge rural, amb la garantia de que les intervencions previstes analitzen i respecten els seus valors, els sistemes constructius i els materials tradicionals.
  • Impuls a la creació de formes de col·laboració público-social per a la rehabilitació, física i energètica, i posada en valor de l’habitatge rural.
  • Impuls a la creació de formes de col·laboració per a la posada en valor del patrimoni històric i artístic de la zona.
  • Desenvolupament de projectes destinats a la recuperació del patrimoni històric i artístic, d’acord amb les necessitats d’habitatge de la zona i la seua protecció i conservació.
 6. Transició digital i plena connectivitat territorial: proposta, desenvolupament i posada en marxa d’activitats i d’iniciatives empresarials dirigides a garantir la connectivitat de les zones afectades, enfortir la interacció rural-urbana i la continuïtat territorial.
  • Iniciatives facilitadores de l’accés de la població a serveis electrònics.
  • Iniciatives per a la incorporació del comerç menut a l’economia digital.
  • Digitalització de projectes en economia circular.
  • Incorporació de la intel·ligència digital a les diferents activitats econòmiques.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 1. Despeses relacionades directament amb el desenvolupament de l’activitat (d’acord amb la normativa i els preus de mercat).
 2. Costos directes: despeses de personal, de viatge i manutenció (sols del personal adscrit a als programes), despeses d’activitats (realització del programa, articles de consum, lloguer d’immobles…), despeses d’inversió (adquisició de béns i serveis, campanyes de promoció, formació; adquisició, construcció, rehabilitació i millora: no podran superar el 5% del total de la subvenció sol·licitada), …
 3. Costos indirectes: no podran superar en conjunt el 15% de les despeses directes justificades.

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ: fins el 31 de desembre de 2025.

PUNTUACIÓ:

Grup 1: Criteris estratègics referits a l’oportunitat del projecte fins 30 punts (mínim: 15)
• Coherència de l’àmbit geogràfic i, en especial, el número de municipis interessats i el caràcter supramunicipal amb la finalitat perseguida fins 15 punts
• Coherència amb les necessitats i les debilitats econòmiques i socials de la zona geogràfica d’actuació fins 15 punts
Grup 2: Criteris tècnics referits a la idoneïtat del projecte fins 30 punts (mínim: 15)
• Coherència del cost del projecte amb la finalitat perseguida i viabilitat econòmica fins 6 punts
• Caràcter integrat i multidisciplinar de les actuacions previstes fins 6 punts
• Previsions d’actuació que afavorisquen l’emprenedoria, l’ocupabilitat i la integració laboral de les dones i la qualitat i el rigor en la formulació fins 6 punts
• Previsions d’actuació que afavorisquen l’emprenedoria, l’ocupabilitat i la integració laboral del jovent i la qualitat i el rigor de la formulació fins 6 punts
• Evidències del caràcter innovador del projecte com a instrument per a millorar les actuacions públiques o privades desenvolupades fins el moment fins 6 punts
Grup 3: Criteris d’impacte fins 30 punts (mínim: 15)
• Previsió dels efectes sobre l’estructura i l’activitat econòmica de la zona fins 10 punts
• Previsió dels efectes sobre l’estructura social, l’atenció a les necessitats socials i la rendibilitat social de les actuacions fins 10 punts
• Previsió dels efectes per al desenvolupament sostenible fins 5 punts
• Previsió dels efectes sobre la igualtat de gènere fins 5 punts
Grup 4: Criteris de difusió i de transparència fins 10 punts (mínim: 5)
• Continguts i elements del projecte que generen coneixements transferibles a altres zones amb especials dificultats demogràfiques incloent-hi els mitjans de difusió prevists
TOTAL: fins 100 punts (mínim: 50)

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 

Sol·licitud d’ajuda (disponible ací), que consta de:

 1. Formulari de sol·licitud.
 2. Memòria descriptiva segons el model.
 3. Declaració responsable.
 4. Altra documentació.

MÉS INFORMACIÓ: https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=247&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=993&by=theme

Convocatòria: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/906288/document/924448

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/30/pdfs/BOE-B-2023-19878.pdf 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

200.000

Pressupost mínim:

15.000 €

Termini de la l’ajuda:

11/08/2023

Entitat gestora:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.